هاست سی پنل

CP100
 • فضای هاست 100 مگابایت
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
CP200
 • فضای هاست 200 مگابایت
 • پهنای باند 2 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
CP500
 • فضای هاست 500 مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
CP1000
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
CP2000
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
CP5000
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
CP10000
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل