به اطلاع می زسانیم تمام کاربران سرور آمریکا باید تا فردا مورخ 2013/05/01 برای تغییراتی در سرور اطلاعات ورود به سرور خود را برای بخش پشتیبانی تیکت کنند بدیهی است در صورت عدم توجه سرور کاربر در تاریخ ...